Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayi15 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29713 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de ya…

 

 

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29713

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Dördüncü ve beşinci fıkralardaki gereklilikleri karşılayan taksimetreler, damga planına göre damgalanır ve 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtildiği şekilde metrolojik muayene belgesi düzenlenip belge üzerinde bulunan metrolojik muayene etiketi görünür şekilde taksinin arka kelebek camına veya müşterinin rahatça görebileceği uygun bir yere yapıştırılarak periyodik muayene işlemleri tamamlanır. Metrolojik muayene belgesinin bir nüshası da takside müşterinin kolayca ulaşabileceği taksi koltuk cebinde veya uygun bir yerde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Taksimetrelerin stok muayenesinin yaptırılmasından taksimetrenin mülkiyetini haiz kişi sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Servis, taksilerde kullanılan tüm marka ve model taksimetrelerin muayenelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirildiği pist ve servis alanı içinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Servis hizmetleri onay belgesi için Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar servis sahibi aşağıdaki belgelerle birlikte bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte başvurular elektronik ortamda yapılır.

a) EK-5’te yer alan başvuru sahibi tarafından doldurulmuş muayene servisi başvuru beyan formu.

b) EK-5/A’da yer alan bilgi ve belgeler.”

“(2) Personel yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar Ek-5/B’de yer alan bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat eder. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte başvurular elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aşağıdaki (e) bentleri eklenmiştir.

“e) İl müdürlüğü, servisin adresinden ayrılması durumunda taksimetre servis hizmetleri onay belgesini ve serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan yetki belgesini ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal eder.”

“e) İl müdürlüğü, yetki belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde yetki belgesini ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-5/A ve EK-5/B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete
Tarihi Sayısı
3/9/2013 28754
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete
Tarihi Sayısı
30/11/2014 29191

“EK-5/A

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Servis Hizmetleri Onay Belgesi İçin Gerekli Belgeler

1-   Muayene servisinin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tarih ve sayısı ile MERSİS numarası, ticaret sicil numarasına ilişkin yazılı beyan.

2-   Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen, muayene servisi tarafından kullanılacak damganın ölçeklendirilmiş çizimi ve kodlamalar.

3-   Muayene servisi sahibi/sahiplerinin T.C. kimlik numarasının yer aldığı yazılı beyan.

4-   Servis hizmetinde kullanılacak, Ek-6’da yer alan formda belirtilen cihazların marka model ve seri numarası içeren listesi ve ilgili dipnotuna göre alınmış kalibrasyon belgeleri.

5-   Muayene servisine ilişkin; servis hizmeti verilen alanların (tamburlu test ölçüm sistemi yerine pist alanı kullanılacaksa bu alan da dâhil olmak üzere) tüm bölümlerinin gösterildiği Mimarlar Odasına kayıtlı bir mimar veya İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı bir inşaat mühendisi tarafından onaylı ölçeklendirilmiş detaylı vaziyet planı.

6-   Servis yetkilisinin ve serviste çalışacak yetki belgeli personelin belirtildiği liste.

7-   Servis yetkilisinin, üniversitelerin önlisans ve lisans programlarında teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomasına ait belge tarihi ve sayısını içeren yazılı beyan.

8-   Servis yetkilisi için, Bakanlık tarafından veya yurtiçinde faaliyet gösteren taksimetre üreticilerinden veya taksimetre konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan veya bu konuda akredite olmuş muayene ve deney laboratuvarlarından veya Bakanlıkça eğiticinin EK-6’da yer alan muayene servisinde bulunması gereken teknik ekipmanların uygun görülmesi şartıyla üniversitelerden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra düzenlenen en az üç gün süreyle eğitim aldığına dair eğitim sertifikası.

9-   Servis sahibi/sahiplerinin ve servis yetkilisinin; taksimetre üreticisi olmadığına, ilgili esnaf odası olarak hizmet vermiyor olduğuna, taksimetre konusunda yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluş veya tamir ve ayar servisi olarak hizmet vermiyor olduğuna ve muayene servisi olarak hizmet verdiği sürece bu hizmetleri vermeyeceğine ve bu işyerlerinde çalışmayacağına ilişkin yazılı beyanı.

10- İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürosundan yaptırılmış Türkçe tercümeleri.

* Bu ekte yazılı beyan usulü ile alınan bilgiler ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak İl Müdürlüğünce doğrulanacaktır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

“EK-5/B

Personel Yetki Belgesi İçin Gerekli Belgeler

1-    Liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya üniversitelerin önlisans ve lisans programlarında teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomasına ait belge tarihi ve sayısını içeren yazılı beyan.

2-    Bakanlık tarafından veya yurtiçinde faaliyet gösteren taksimetre üreticilerinden veya taksimetre konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan veya bu konuda akredite olmuş muayene ve deney laboratuvarlarından veya Bakanlıkça eğiticinin ve EK-6’da yer alan muayene servisinde bulunması gereken teknik ekipmanların uygun görülmesi şartıyla üniversitelerden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra düzenlenen en az üç gün süreyle eğitim aldığına dair eğitim sertifikası.

3-    T.C. kimlik numarası içeren yazılı beyan.

4-    Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğrafı.

5-    Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyan.

6-    İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürosundan yaptırılmış Türkçe tercümeleri.

7-    Muayene servisinde çalışacağına dair servisin yazılı beyanı.

8-    Taksimetre üretimi yapan bir işyerinde, taksimetre konusunda yetkilendirilmiş onaylanmış bir kuruluşta, ilgili esnaf odasında, taksimetre konusunda yetkilendirilmiş tamir ve ayar servisinde çalışmıyor olduğuna ve muayene servisinde çalıştığı sürece çalışmayacağına ilişkin yazılı beyan.

*Bu ekte yazılı beyan usulü ile alınan bilgiler ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak İl Müdürlüğünce doğrulanacaktır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark