Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) 25 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32024 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

25 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32024

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi

MADDE 2- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilmesini gerektiren kabahatleri işleyen kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecektir. Ancak, bu kişilerden 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilmeyecektir.

Ceza vermeye yetkili olanlarca yapılacak işlemler

MADDE 3- (1) COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin olarak 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında işlenen fiiller hakkında ceza vermeye yetkili olanlarca ilgililerin başvurusu aranılmaksızın;

a) İdari yaptırım kararı düzenlenmemesi,

b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararlarının tebliğ edilmemesi,

c) Tebliğ edilmiş idari para cezalarının takip için vergi dairelerine bildirilmemesi,

gerekmektedir.

Vergi dairelerince yapılacak işlemler

MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.

(2) Madde kapsamında olan idari para cezalarına yönelik olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

Ancak, bu alacaklarla ilgili olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra yapılmış ödemelerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası dikkate alınarak iade edileceği tabiidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark