2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32414 (2. Mükerrer) Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sa…

 

 

2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

 

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32414 (2. Mükerrer)

Adalet Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4- (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5- (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri

MADDE 6- (1) Bu Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve İflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 1100.00 TL.
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1100.00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1100.00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1460.00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2200.00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 1100.00 TL
g) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 1100.00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00 TL
ı) Agır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2200.00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2320.00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 2930.00 TL

Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücretleri

MADDE 7- (1) Bu Tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine 6 ncı maddede belirtilen dava ve işler için 3000,00 TL bilirkişi ücreti verilir.

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 8- (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük.

b) Uyuşmazlığın niteliği ve uyuşmazlık konusunun değeri.

c) Dosya ve eklerinin kapsamı.

ç) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre.

d) İnceleme için geçirilen süre.

e) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 9- (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 10- (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 11- (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 12- (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride 5 inci maddeye göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 13- (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 14- (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) 5 inci maddeye göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 15- (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 16- (1) 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark