Şubat Ayı SGK Bildirimleri Nasıl Yapılır?

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar ŞUBAT AYINDA SGK BİLDİRİMLERİ NASIL OLMALIDIR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor… 

 

 

Şubat Ayı SGK Bildirimleri Nasıl Yapılır?

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

ÖZET

1. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak aldıkları ücret üzerinden bildirilmelidir.

2. Maktu ücret alan sigortalılar için ay içerisinde tam olarak çalışmaları halinde ay kaç çekerse çeksin sigortalı hangi ücreti alıyorsa o ücret üzerinden 30 gün olarak bildirim yapılmalıdır.

3. İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması için nakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi gerekmektedir.

4. Ay/dönem içinde işe başlayan ve işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, işe giriş tarihleri ile işten ayrılış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanarak aldığı ücret üzerinden bildirilmelidir.

 

ŞUBAT AYINDA SGK BİLDİRİMLERİ NASIL OLMALIDIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde “Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.” hükmü getirilmiştir. Buna göre sigortalıların, ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmektedir.

Tam ay çalışan sigortalılar veya maktu ücret alıp tam ay çalışan sigortalılar yönünden, asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi, ayın 28, 29, 30 veya 31 çektiği aylarda günlük asgari ücretin ayın gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden SGK ya bildirim yapılacağı anlamına gelmemektedir. Aksine bu şekilde çalışan sigortalılar için ay kaç çekerse çeksin sigortalı hangi ücreti alıyorsa o ücret üzerinden bildirim yapılmalıdır.

Örnek: (A) işyerinde çalışan bir sigortalının, 2024/Şubat ayında tam çalıştığı ve 20.002,50.-TL ücret aldığı varsaydığımızda, SGK’ ya yapılan bildirimde 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak, Prime Esas Kazancı da 20.002,50.-TL olarak SGK’ ya bildirilecektir.

Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu nedenle işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması için nakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi icap etmektedir.

Ay içinde işe alınan sigortalının prim ödeme gün sayısı, işe başladığı tarih ile ayın kalan günleri kadar, işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı ise o ayda çalıştığı gün sayısı kadar SGK’ ya bildirilir. İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil edilerek o ayda çalıştığı gün sayısı kadar SGK’ ya bildirilir. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

Örnek: Özel sektöre ait (B) işyerinde 6/2/2024 tarihinde aylık asgari ücret esas alınarak çalışmaya başlayan bir sigortalının, işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 24 gün, prime esas kazancı ise 20.002,50:30=666,75×24= 16.002.-TL olarak sisteme girilecektir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2024/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacaktır.

Kaynak: TÜRMOB


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark