Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1 – Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

Danıştay İçtihatları Birleştirme E: 2013/1 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142, K: 2019/38 – Sahte Fatura Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/142 Karar S..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136, K: 2019/21 – Ödemesi Yapılmayan Kar Payları

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/136 Karar S…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/19 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/5 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 1149 17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30804 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun…

 

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV

14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1147)

Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10)

5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark