Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Değişiklik 28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31227 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 t…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2020-32/58 28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31227 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve… 

 

SGK Genelgesi 2020/35 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – Kısa Çalışmanın Sona Ermesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.10073996 Tarih: 27/08/2020 Konu : 4447 Sayılı Kanunun…

 

KDV Oranları ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin GİB Açıklamaları

Meslek mensuplarımızdan gelen sorular üzerine sorduğumuz sorularla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı; Birliğimize hitaben yazdığı 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda…

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla…

SGK İşveren Sistemi Duyurusu – 52, 53, 54 ve 55 No.lu Belge Türlerinin İsim Değişikliği

Bilindiği üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsar.

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile ticaret uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; ticaret uzmanı ve ticaret uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektedir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark