2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 5613) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5613 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Karar Sayısı: 5614) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5614 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka…

 

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları ve İdari Para Cezaları

SGK Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir? SGK Mevzuatında Yer Alan Kayıt Geçersizlik Durumları: 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasın…

 

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

GVK 320 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 26 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31847 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlı…

 

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

VUK 531 7/1-b Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Teminat Verme Süresi T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU S…

 

SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması

SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması SGK’NIN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR? 5510 sayılı Kanu…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 20) 18 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31839 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 s…

 

İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kazançlarına Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması

İhracat Yapan Kurumların Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sa…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) 14 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31835 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığından:…

 

VUK ve KVKG Tebliğleri Yayımlandı

VUK ve KVKG Tebliğleri Yayımlandı 14 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31835 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) – VUK 537 Kurumlar Ver…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark