6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sermaye kaybı, borca batık olma durumu süre uzatımı 31 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32355 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1- 15/9/2018 tarihli ve…

 

Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma Başvuru Süreleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kap…

 

KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu

KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu güncellenmiştir. Ekle…

 

Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma Başvuru Süreleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kap…

 

KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu Hk

KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu Hk İnternet Vergi Dairesi KDV İade Taleplerine Ait Listeleri Gönderme Kılavuzu güncellenmiştir. E…

 

Erteleme Kapsamında İşyeri Bildirgelerine Uygulanan İdari Para Cezaları – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-75938450-202.99-83009419 Tarih: 25.10.2023 Konu: Erteleme Kapsamında…

 

Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)

Elektronik Defter ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz) Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme…

 

İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde b…

 

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-83604451-207.02-82296733 Konu : 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi…

 

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden de… 

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark